Home / 华语新闻 / 吉隆坡矢打造碳中和城市,推出五大策略降碳排放

政府推出《2050年吉隆坡气候行动计划》,是为了在2050年前打造碳中和城市。
Source link

吉隆坡矢打造碳中和城市,推出五大策略降碳排放

政府推出《2050年吉隆坡气候行动计划》,是为了在2050年前打造碳中和城市。

Source link

Leave a Reply